Bases del sorteig

Entitat organitzadora i finalitat del sorteig

Aquest sorteig està organitzat per Ignasi Paré com a propietari de Fillin Lamp Store amb adreça física a c/Torrent d'en Vidalet, 55, de Barcelona, amb l’objectiu de realitzar un estudi de mercat  i millorar el producte.

Persones a qui es dirigeix el sorteig

Poden participar en el sorteig totes aquelles persones que hagin participat i acabat l'enquesta de l'actual estudi i siguin majors d'edat.

Data del sorteig

El sorteig tindrà lloc una vegada finalitzada la fase de l'enquesta i serà el proper 19 de Gener de 2018.

Mecànica de participació i premi

A través de flyers i a les xarxes socials de Fillin lamp s’anunciarà la possibilitat de participar en l'enquesta.

Tots els participants entraran en el sorteig d'un llum Fillin Lamp Natural Edition personalizable

Comunicació del premi

El premi es comunicarà el 20 de Gener de 2018 a través de les xarxes socials i la pàgina web de Fillin Lamp. A més s'enviarà un correu al guanyador del premi.

Acceptació de les bases del concurs

En participar a l'enquesta, estàs acceptant les bases del concurs esmentades.

Bases del sorteo
Entidad organizadora y finalidad del sorteo
Este sorteo está organizado por Ignasi Paré como propietario de Fillin Lamp Store sito en c/Torrent de en Vidalet, 55, de Barcelona, con el objetivo de realizar un estudio de mercado  y mejorar el producto.
Personas a quienes se dirige el sorteo
Pueden participar en el sorteo todas aquellas personas que hayan participado y acabado la encuesta del actual estudio y sean mayores de edad.
Fecha del sorteo
El sorteo tendrá lugar una vez finalizada la fase de la encuesta y será el próximo 19 de enero de 2018.
Mecánica de participación y premio
A través de flyers y en las redes sociales de Fillinlamp se anunciará la posibilidad de participar en la encuesta.
Todos los participantes entrarán en el sorteo de una lámpara Fillin Lamp Natural Edition personalizable
Comunicación del premio
El premio se comunicará el 20 de enero de 2018 a través de las redes sociales y la página web de Fillin Lamp. Además se enviará un correo al ganador del premio.
Aceptación de las bases del concurso
Al participar a la encuesta, estás aceptando las bases del concurso mencionadas.​

Contest rules
Organizer and purpose
This draw is organized by Ignasi Paré as the owner of Fillin Lamp Store located at Torrent d'en Vidalet, 55, Barcelona, ​​with the aim of conducting a market study and improving the product features..
Who is it for?
All those people who have participated and finished the survey of the current study and are of legal age can participate in the raffle.
Date of the draw
The draw will take place once the survey phase ends and will be next January 19, 2018.
Mechanics of participation and prize
Flyers and the social networks of Fillinlamp will announce the possibility of participating in the survey.
All participants will enter the draw for a customizable Fillin Lamp Natural Edition.
Prize communication
The award will be communicated on January 20, 2018 through social networks and the Fillin Lamp website. In addition, an email will be sent to the prize winner.
Acceptance of the contest rules
By participating in the survey, you are accepting the contest rules.